محبت همیشه معجزه می کند
محبت همیشه معجزه می کند

مهربانی ، محبت ، خوبی ، گذشت ، مدارا ، دستگیری ، غریب نوازی، شکرگزاری ، نیکی… پس تهدید را باید به فرصت تبدیل کرد؛ زمان می گذرد ، سختی ها پایان می پذیرد ، آن چه به یاد خواهد ماند ؛ مهربانی ها ، محبت ها و خوبی هاست، آن چه به ابدیت تاریخ […]

مهربانی ، محبت ، خوبی ،

گذشت ، مدارا ، دستگیری ،

غریب نوازی، شکرگزاری ، نیکی…

پس تهدید را باید به فرصت تبدیل کرد؛

زمان می گذرد ، سختی ها پایان می پذیرد ،

آن چه به یاد خواهد ماند ؛

مهربانی ها ، محبت ها و خوبی هاست،

آن چه به ابدیت تاریخ خواهد درخشید، گذشت است و مدارا ،

آن چه دل ها را همیشه جذب خواهد نمود، دستگیری از افتادگان است…

آن چه از انسانیت انتظار است سیرت زیباست که برای همیشه در خاطره ها می ماند،..

سعدی :

بس بگردید و بگردد روزگار
دل به دنیا در نبندد هوشیار

ای که دستت می‌رسد کاری بکن
پیش از آن کاز تو نیاید هیچ کار

آنچه دیدی بر قرار خود نماند
واین چه بینی هم نماند بر قرار

این همه هیچ است چون می‌بگذرد
تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار

نام نیکو گر بماند ز آدمی
به کاز او ماند سرای زرنگار

سال دیگر را که می‌داند حساب؟
یا کجا رفت آن که با ما بود پار؟

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست
ای برادر سیرت زیبا بیار

پیش از آن کاز دست بیرونت برد
گردش گیتی زمام اختیار

گنج خواهی، در طلب رنجی ببر
خرمنی می‌بایدت، تخمی بکار

چون خداوندت بزرگی داد و حکم
خرده از خردان مسکین در گذار

چون زبردستیت بخشید آسمان
زیردستان را همیشه نیک دار

عذرخواهان را خطاکاری ببخش
زینهاری را به جان ده زینهار

شکر نعمت را نکویی کن که حق
دوست دارد بندگان حقگزار

کام درویشان و مسکینان بده
تا همه کارت بر آرد کردگار

با غریبان لطف بی‌اندازه کن
تا رود نامت به نیکی در دیار

از درون خستگان اندیشه کن
وز دعای مردم پرهیزگار