مبارزه با کرم خراط در درخت گردو
مبارزه با کرم خراط در درخت گردو

⁦ آبیاری صحیح : آبیاری بموقع و عدم تنش آبی در گیاه ⁦⁩ تغذیه مناسب درختان : عدم وجود کمبود در گیاه و تقویت گیاه ⁦⁩ هرس : هرس شاخه ها با آلودگی زیاد و آتش زدن آنها برای نابودی لارو های درون چوب و عدم نگهداری نمودن آنها در کنار باغ بعنوان قیم ⁦⁩ […]

آبیاری صحیح : آبیاری بموقع و عدم تنش آبی در گیاه

⁦⁩ تغذیه مناسب درختان : عدم وجود کمبود در گیاه و تقویت گیاه

⁦⁩ هرس : هرس شاخه ها با آلودگی زیاد و آتش زدن آنها برای نابودی لارو های درون چوب و عدم نگهداری نمودن آنها در کنار باغ بعنوان قیم

⁦⁩ پوشاندن دالان های فعال لاروی با خمیر های سمی ( دالانهایی که دارای ترشحات هستند) استفاده از سمومی مثل پریمیفوس متیل و یا کلرپیریفوس ، به همراه مل یا خمیر نقاشی و ۰٫۵ درصد سریش برای بهتر چسبیدن سم و استفاده از سموم تدخینی آنتی تارلو،زئوزوران

⁦⁩ استفاده از سیم های مفتولی در داخل دالان و کشتن لاروهای در دسترس

⁦⁩ استفاده از تله های فرمونی

⁦⁩ استفاده از تله های نوری