عناصر تاثیرگذار درساختار شخصیت انسان
عناصر تاثیرگذار درساختار شخصیت انسان

بدون تردید، عوامل و عناصر متعددی ، در ساختار شخصیت آدمی و رشد آن دخالت داشته و تأثیر گذارند. برخی از این عناصر ماهیت بیولوژیکی (وراثتی) دارد که از این نظر باید به عناصر: ژنتیکی ، فیزیولوژیکی و جسمانی توجه نمود. محیط عامل و عنصر دیگری است که شخصیت از آن سرچشمه می گیرد که […]

بدون تردید، عوامل و عناصر متعددی ، در ساختار شخصیت آدمی و رشد آن دخالت داشته و تأثیر گذارند. برخی از این عناصر ماهیت بیولوژیکی (وراثتی) دارد که از این نظر باید به عناصر: ژنتیکی ، فیزیولوژیکی و جسمانی توجه نمود.

محیط عامل و عنصر دیگری است که شخصیت از آن سرچشمه می گیرد که باید مسائلی مانند سازمان خانواده و روابط  حاکم برآن، تجارب دوره های زندگی، نقش مؤسسات و نهادهای آموزشی ، پرورشی و فرهنگی و… را مورد مطالعه قرار داد.  

برای درک درست شخصیت انسان ، لازم است عناصر گوناگون وراثتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، روحی روانی و… به دقت مورد مطالعه قرارگیرد. بدون شناخت ماهیت و حقیقت این عناصر تصویر درستی از شخصیت انسان دیده نخواهد شد بلکه تصویری مبهم و غیر دقیق خواهد بود. 

بنا براین در این نوشتار سعی نمودیم با توجه به جنبه های جسمی و روانی انسان عوامل و عناصر گوناگونی را که به نحوی در شکل گیری شخصیت مؤثر هستند ، مورد توجه قرار دهیم.

استاد محمد روحانی مجد