معلم
معلم

خدا، معلم همه اسما ،، س بقره ۳۱ و آموزنده ی بیان ،، س رحمن ۳_۴ است. هم او که انسان را به قلم تعلیم داده ،، س علق ۴ و آنچه را نمی دانسته به او آموخته است ،، س علق ۵ العلما …حکام علی الملوک: دانشمندان ، حاکمانِ پادشاهانند. اینک آموزگاران با مشعل […]

خدا،
معلم همه اسما ،، س بقره ۳۱
و آموزنده ی بیان ،، س رحمن ۳_۴ است.
هم او که انسان را به قلم تعلیم داده ،، س علق ۴
و آنچه را نمی دانسته به او آموخته است
،، س علق ۵

العلما …حکام علی الملوک:
دانشمندان ، حاکمانِ پادشاهانند.

اینک
آموزگاران با مشعل آگاهی در دست ،
با گنجینه ای بی پایان دانش ،
برای رساندن فرزندان جامعه به کرانه های حقیقت ، استعداد آنان را فعلیت می بخشند.
هم آنان که با تالیف نیکو ، خوشنوایی و روانی نظام گفتاری ، در شکوفایی و بالندگی فکری و عملیِ
افراد بشر ، نقش بسزایی دارند.

معلمان ، با مفاهیم گسترده ، آسان و استوار
که از کانون پر رمز و رازشان فوران می کند ، و
تسلط بر نیروهای ذهنی
بسانِ اربابان اندیشه و عمل ،
با نفوذ و قدرتی قیاس ناپذیر همچون
آفتاب می شوند: کانونی ثابت و نورانی که
پیرامونش تقدیرهای بی شمار می چرخند.

آن گاه که قلم بر دست و لکه جوهر بر انگشتان ،
سیلِ الهامات شان همراه با تجربه های پخته و رسیده ، نمایانگر چیزی بیش از دانش ظاهری قوانین و رسالت انتقال میراث فرهنگی
به نسل های بعدی جاری می شود.

و زمانی که معلم که با طرح و تحقق
تجدید حیات جهان ، قدرتها و گنجهای نهفته ی نسل های جوان را می پروراند
و بر دلهای نیوشندگان علم در می اویزد.
شکوهِ تعلیم م معلم در مواجهه با گوش و هوشِ
علم اموزان ، ابتهاج و خرمی به ارمغان می آورد .
و در هسته ی جانها و ساحل آفتابِ
ارمان های نسل ها ماندگار می شود.
افراد بشر ، در طول حیات خود ،
با کسبِ توانایی ها و به پشتوانه ی نگرشها و به
برکت تفسیرهای شگرف آموزگاران
این وارثان بحق انبیا
آزمون های موفق و ظفرمندی
را پشت سر گذاشته است.

فلورانس